ความเป็นมาของสำนักงานยุทธศาสตร์

สำนักงานยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานอธิการบดี และเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงมีมติมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งสำนักงานยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ บริหารจัดการสินทรัพย์และรายได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร จัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บูรณาการด้านงานวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและซอฟต์แวร์ ERP Solution Service Innovative Agricultural Services Innovative Health Care Services นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก บริหารจัดการหอพัก บริหารงานฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์
รองอธิการบดี
กำกับดูแลสำนักงานยุทธศาสตร์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างแผนกลยุทธ์ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาร่วมการจัดการบริหารรายได้เชิงรุกด้วยทรัพยากรทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงานภายในสำนักงานยุทธศาสตร์