ศูนย์ประสานงาน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.จิตสุภา สาคร

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ติดต่อ :  สำนักงาน EEC Logistics Training Center
เบอร์โทร : 063-149-5535
อีเมล์ : Jitsupa_sa@rmutto.ac.th  

ปฏิทินศูนย์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหน่วยงานที่ประสานขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและสถานประกอบการใน EEC ให้ยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีพันธกิจ 

1)ประสานงาน วิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2)ประเมินความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

3)วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในพื้นที่กำหนด และ 

4)ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บริการของศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์