ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์
รองอธิการบดี
กำกับดูแลสำนักงานยุทธศาสตร์

ภาระหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานยุทธศาสตร์

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ บริหารจัดการสินทรัพย์และรายได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร จัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุ(ทะนุ)บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บูรณาการด้านงานวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและซอฟต์แวร์ ERP Solution Service Innovative Agricultural Services Innovative Health Care Services นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก บริหารจัดการหอพัก บริหารงานฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นางสาวงามจิต อินทวงศ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

ติดต่อ :  สำนักงานยุทธศาสตร์ ชั้น 6

โทร. 081-949-8238

ผู้อำนวยการหน่วยงานภายในสำนักงานยุทธศาสตร์

นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์

ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

อีเมล์ : Anthika_ch@rmutto.ac.th 

นางสาวพรทิพย์ จำจด

สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกตรอินทรีย์ (บ่อทอง)

อีเมล์ : Phonthip_ju@rmutto.ac.th 

ดร.จิตสุภา สาคร

ศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

อีเมล์ : Jitsupa_sa@rmutto.ac.th 

บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวชนกานต์ จ้อยชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Chanakarn_jo@rmutto.ac.th  

บุคลากรในสำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

างสาวเปรมยุภา สุขเจริญ

นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : Premyupa_so@rmutto.ac.th

ส่วนงานศิลปวัฒนธรรม

นายวรวุฒิ ตะนุมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Worawut_ta@rmutto.ac.th

ส่วนงานศิลปวัฒนธรรม

นางสาววิรัลดา สืบสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Virunda_su@rmutto.ac.th

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

นายวีรพงศ์ เวชกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Werapong_we@rmutto.ac.th

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

นายเผ่าไท เมาะราศี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Phaothai_mo@rmutto.ac.th

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาวทัตภร อุส่าห์ดี

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Tatapron_us@rmutto.ac.th

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาวหฤทัย โครตวงษ์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Haruthai_ch@rmutto.ac.th

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

บุคลากรในศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางสาวช่อผกา อัศดร

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Chopaka_as@rmutto.ac.th

ส่วนงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นายสุนาวิน ปานใหญ่

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Sunawin_pa@rmutto.ac.th

ส่วนงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางสาวสุกาญจนณา จันทรคณา

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Sukankana_ch@rmutto.ac.th

ส่วนงานบริหารหอพัก

นางสาวปุณณภา เหลื่อมล้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : Phunnapa_le@rmutto.ac.th

ส่วนงานบริหารหอพัก

นางสาวสุปราณี​  พันธ์​วิลัย​

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Supranee_pa@rmutto.ac.th 

ส่วนงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางสาวสิรยา สิทธิศิรประพันธ์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Siraya_si@rmutto.ac.th

ส่วนงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางปภาดา สืบมา

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Paphada_Su@rmutto.ac.th

ส่วนงานบริหารหอพัก

นายธนัช ช้างเชี่ยวกฤษ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Thanat_ch@rmutto.ac.th

ส่วนงานบริหารหอพัก

นางสาวณิชกานต์ อนุสิทธิ์

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
อีเมล์ : Nichakarn_an@rmutto.ac.th

ส่วนงานบริหารหอพัก

นางสุพิศ รอดน้อย

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
อีเมล์ : Suphit_ro@rmutto.ac.th

ส่วนงานบริหารหอพัก

นางสาวรุ่งฟ้า เรือนคำ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
อีเมล์ : 

ส่วนงานบริหารหอพัก

บุคลากรในศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายจักริน สืบสิงห์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Jakkarin_se@rmutto.ac.th

ส่วนงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นางสาวชิดชนก พันธ์เผือก

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : chidchanok_pa@rmutto.ac.th

ส่วนงานศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บุคลากรในศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศ

บุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและซอฟต์แวร์

นายจักริน สืบสิงห์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
อีเมล์ : Jakkarin_se@rmutto.ac.th

ส่วนงานศูนย์นวัตกรรมและซอฟต์แวร์