สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ติดต่อ : อาคาร สรรพวิชญ์ฺ ชั้น 6

โทร. 033-136-099 ต่อ 1201 

สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร “เป็นเลิศด้านการสื่อสารองค์กร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ด้วยพันธกิจคือ 

1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กร 

2) สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลในองค์กร 

3) ผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ ตลอดจนงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 

4) เพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ 

5) ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

6) พัฒนางานระบบงานพิธีการและการต้อนรับ 

สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

บริการของสำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์

งานศิลปวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำกับ ควบคุม ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุ(ทะนุ)บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษา บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานประชาสัมพันธ์

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีมีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยวางแผนการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล นโยบายกระทรวง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป รวมทั้งศึกษา วิจัย สำรวจทัศนคติความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นคลังข้อมูลด้านการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นคลังข้อมูลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาสัยฯ ที่สำคัญ อาทิ จัดทำคลังข้อมูลข่าว จัดทำคลังภาพ จัดทำคลังข่าวแจก จัดทำคลังเอกสารเผยแพร่ จัดทำทำเนียบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และทำเนียบสื่อมวลชน ฯลฯ โดยจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด ผู้ใช้บริการมหาวิทายลัยฯ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำเป็นแฟ้มภาพ แฟ้มข้อมูลสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานสื่อสารองค์กร

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทำดีวีดี บทสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตเกียรตินิยม แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต จัดทำป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายคัดเอาห์ และป้ายโฟม ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุชุมชน ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์บนป้ายไฟวิ่งกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในจดหมายข่าวต่างๆ ให้บริการเสียงตามสาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผลิตและเผยแพร่แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ตามกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เช่น ปณิธาน ปรัขญา วิสัยทัศน์ เบอร์โทรศัพท์เหตุด่วนเหตุร้าย/ฉุกเฉิน ป้ายนิทรรศการงานเกษียณ ป้ายโลหะ- อักษรโลหะบอกสถานที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย และป้ายจราจรของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ส่งเสริมและผลิตงานปั้น-งานหล่อ งานออกแบบตกแต่ง นิทรรศการประกอบบอร์ดภาพ-ข่าว กิจกรรมผู้บริหารฯ ของมหาวิทยาลัยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการเข้าพบผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานสังสรรค์จัดสัมมนา จัดแถลงข่าว จัดกิจกรรมให้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กรสนับสนุนบริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานปฏิคมและพิธีการ 

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิธีการสำคัญชองมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ด้านปฏิคม และประสานงานการเข้าร่วมงาน รัฐพิธีและพิธีการกับหน่วยงานในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ ประสานงานบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า การรับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาสัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย