สื่อสารองค์กร/ประชาสัมพันธ์/พิธีการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Youtube

Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์

Youtube และมัลติมีเดีย

ตัวอย่างYoutube

Facebook

ตัวอย่าง Page Facebook