ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ติดต่อ : อาคาร สรรพวิชญ์ ชั้น 6
เบอร์โทร : 033-136-099 ต่อ 1053
อีเมล์ : Anthika_ch@rmutto.ac.th

ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีพันธกิจ 

1) บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

2) บริหารจัดการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

3) การนำองค์ความรู้ที่มีของมหาวิทยาลัยสู่การสร้างรายได้ และ 

4) อำนวยการประสานงานบริหารข้อมูลรวมศูนย์และกระจายงานผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง กับภารกิจหลักได้แก่ 

เพจข่าวสาร

บริการของศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อหาแหล่งทุนในการดำเนินการใช้ตราสัญลักษณ์ การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ การจัดสรรพื้นที่และการอนุญาตให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการต่างๆ เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การจัดงานแฟร์ งานวิ่งมาราธอน งานการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหางานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานทั่วไปของหอพักนักศึกษา การจัดทำแผนรายรับ รายจ่ายประจำปีของหอพักนักศึกษา จัดทำแฟ้มประวัตินักศึกษาภายในหอพัก ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต ระบบกล้องวงจรปิด การรักษาความปลอดภ้ย การรักษาความสะอาด ระบบผ่านเข้าออกภายในหอพักนักศึกษา กุญแจสำรอง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย