เอกสารเผยแพร่

แบบขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

แบบขอความอนุเคราะห์ ปชส.docx

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

คู่มือการปฏิบัติงาน sop_สำนักงานยุทธศาสตร์256.pdf

ประจำปี 2565

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

คู่มือการปฏิบัติงาน sop_สำนักยุทธ64.pdf

ประจำปี 2564

รานงานการประเมินตนเอง

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ความพึงพอใจการให้บริการ